Kiểm soát chất lượng


Cài đặt vị trí

Mỗi vị trí kiểm soát chất lượng có chức năng riêng, hoàn toàn phù hợp với trách nhiệm công việc và quy trình kiểm tra chất lượng.
Đóng gói và giao hàng


Theo yêu cầu đóng gói của các khách hàng khác nhau, tất cả các loại thành phẩm được đóng gói tốt và dán nhãn cho lô hàng.Quy trình kiểm soát chất lượng


Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống chất lượng và quy trình
Chứng nhận

Chất lượng đầu tiên, Ưu tiên khách hàng

Hoàn thành quản lý chất lượng doanh nghiệp và hệ thống quản lý môi trường, kêu gọi chúng tôi tiếp tục nâng cao trình độ quản lý nội bộ và đảm bảo tính ổn định và truy xuất nguồn gốc của chất lượng sản phẩm.